Sertifikaatit

Asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti


ISO 9001 Laatujärjestelmän sertifiointi
- Kiilax: ISO 9001:2015

Laatujärjestelmä auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet, ja tukee niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Se on liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehitystyökalu. Riippumattoman asiantuntijan toteuttamat vuosittaiset auditoinnit tukevat toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa ja pitävät ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin voimassa.


Ympäristöjärjestelmän kehittäminen on kilpailuetu


ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
- Kiilax: ISO 14001:2015

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Se on suunniteltu yhteensopivaksi muiden yleisimpien johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001, kanssa. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio osoittaa ympäristöasioiden hallinnan olevan esim. lain vaatimusten mukaisia. Standardi edellyttää organisaatiolta ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten tunnistamista, ymmärtämistä ja hallintaa sekä vaatii omien tavoitteiden asettamista ja tulosten mittaamista. Sertifiointi tarkoittaa yritykselle jatkuvaa oman ympäristöjärjestelmän kehitystyötä. Se vaikuttaa konkreettisesti jokapäiväisessä toiminnassa mm. päästöjen hallintaan, kierrätyksen tehostamiseen, organisaation ympäristökuormituksen vähentämiseen huomioimalla mm. tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Standardin avulla parannetaan laaja-alaisesti resurssien hallintaa, mukaan lukien energian tehokkaampi käyttö.

Kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa


ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi
- Kiilax: ISO 45001:2018

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa yritykselle järjestelmällisen turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Sertifiointiprosessin myötä riskiperusteinen ja prosessiajattelu viedään kaikkeen liiketoimintaan ja ulotetaan myös toimittajien hallintaan. ISO 45001:n mukaisesti rakennetun työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän (TTT) tarkoituksena on vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä nostaa yrityksen turvallisuuskulttuurin tasoa järjestelmällisellä turvallisuudenjohtamisella. Tavoitteita myös mitataan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Standardi ottaa huomioon koko organisaation vastuun TTT-toiminnan toteuttamisesta. Yrityksen johto vastaa turvallisuusjohtamisesta, mutta standardi vaatii myös työntekijöiden kuulemista ja osallistamista.


Puun alkuperän sertifikaatti osoittaa vastuullisuutta


Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi PEFC™
- Kiilax: PEFC ST 2002:2013, PEFC ST 2001:2008 v2

Puun alkuperäketjun sertifiointi PEFC™ -sertifikaatilla osoitetaan puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja/tai yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä. PEFC™ -sertifikaatti varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Sertifiointi mahdollistaa kansainvälisen FSC®-tuotemerkin käytön tuotteissa. FSC® COC (Chain of Custody) Puun alkuperän sertifiointi on kansainvälinen sertifiointijärjestelmä metsäperäisen raaka-aineen hallintaan ja alkuperän jäljittämiseen ja tarkoitettu metsäperäistä raaka-ainetta jalostavalle teollisuudelle.

Offer request
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.